21.11.2023

Varnost gradbenih in fasadnih odrov

Gradbeništvo je panoga, v kateri so zaposleni – to še zlasti velja za delavce na gradbiščih – nadpovprečno izpostavljeni poškodbam pri delu. Napredek tehnologije, strožja zakonodaja in višja varnostna kultura so sicer pripomogli k manjšemu številu nesreč na gradbiščih, a kljub temu do njih še vedno prihaja, tudi takšnih z usodnim izidom. Kako lahko na gradbišču dodatno poskrbimo za varnost in zmanjšamo tveganje za padce v globino, ki so eden najpogostejših vzrokov za hude telesne poškodbe, mnogokrat s trajnimi posledicami?

Gradbeni in fasadni odri

Dvojna vloga gradbenih in fasadnih odrov

Gradbeni in fasadni odri imajo na gradbiščih dvojno vlogo. Poleg tega, da omogočajo delo na višini in dostavo materiala, so izjemno pomembni tudi z vidika zagotavljanja varnosti pri delu. Pri tem varujejo tako delavce, ki opravljajo delo na višini, kot tudi delavce in druge osebe, ki se nahajajo na tleh, saj opravljajo funkcijo zaščite pred padajočim orodjem, gradbenim materialom in drugimi predmeti.

Zakonodajni okvir

Osnovne napotke in zahteve glede varnosti pri delu z odri ureja priloga Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, pri čemer se v povezavi z odri sklicuje na standard SIST HD 1000, katerega uporaba je zato obvezna. Standard opredeljuje strokovno-tehnična merila glede elementov odra, materialov, dimenzij, varnostnih faktorjev, načrtovanja, navodil in označevanja.

6 razredov gradbenih in fasadnih odrov

Standard, ki odrov sicer ne ločuje na gradbene in fasadne, slednje deli v 6 razredov:

Delitev gradbenih odrov glede na vrsto del

Ostale zahteve za gradbene in fasadne odre

Poleg širine odra, ki je opredeljena v zgornji tabeli, so pomembne še naslednje zahteve:

 • Če se na odru zlaga material, mora za gibanje vedno ostati najmanj 30 cm.
 • Če se za delovni pod uporabljajo plohi, morajo biti ti debeline 4,8 cm in širine najmanj 20 cm. Pri tem ploh ne sme segati manj kot 20 in ne več kot 30 cm preko končne podpore.
 • Delovni pod mora imeti polni varovalni rob višine 15 cm.
 • Svetla višina med etažami mora znašati najmanj 190 cm.
 • Do vsake etaže odra mora voditi zanesljiv dostop.
 • Etaže morajo biti opremljene z ograjo višine 100 cm (toleranca: +/- 5 cm). Razdalja med vodoravnimi elementi polnila ograje ne sme biti večja od 47 cm.
 • Oder mora biti sidran in zavarovan z diagonalami.
 • Če je oder ob steni, je lahko delovni pod od nje oddaljen največ 30 cm. Če je oddaljenost večja ali so v steni objekta večje odprtine, je potrebno dodatno varovanje z ograjo.
 • Odri ob javnih površinah in v bližini sosednjih objektov morajo biti opremljeni z zaveso iz samougasljivega materiala.

Gradbeni in fasadni odri

Oder mora biti postavljen po načrtu

Iz predpisov izhaja tudi, da mora biti oder sestavljen po načrtu, ki mora vsebovati podatke o velikosti odra in vseh njegovih sestavnih elementih, sredstvih za medsebojno spajanje sestavnih delov, načinu pritrditve odra na objekt oziroma v tla, največji dopustni obremenitvi, vrsti materiala in njegovi kakovosti, statičnem izračunu nosilnih elementov ter navodila za montažo in demontažo. Pri tipskih odrih mora biti priložena tudi izjava o skladnosti.

Navedena dokumentacija se mora hraniti na gradbišču ves čas, dokler je oder postavljen.

Preverjanje brezhibnosti odra

Odgovorna oseba mora pred uporabo, enkrat mesečno in ob vsaki predelavi odra preveriti njegovo brezhibnost.

Gradbeni in fasadni oder Layher

Gradbeni in fasadni odri, ki izpolnjujejo vse varnostne zahteve

Odri nemškega proizvajalca Layher so zasnovani tako, da izpolnjujejo najstrožje varnostne standarde, hkrati pa s svojo modularnostjo, enostavno montažo in vzdržljivostjo skrbijo za ekonomičnost gradnje ali obnove.

Pri podjetju Viba lahko kupite ali najamete gradbene in fasadne odre Layher, kakor tudi premične aluminijaste , pri čemer vam lahko izdelamo tudi načrt postavitve in sestavljanja, ki ga zahteva Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Obrnite se na naše strokovnjake >

Viri:

 • mddsz.gov.si
 • Uradni list
 • Layher.com

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060