19.05.2022

Pridobivanje potrebne dokumentacije za gradnjo hiše

Pot do nove hiše zahteva kar nekaj birokracije in pridobivanja raznovrstne dokumentacije. Ker gre za zahteven zalogaj, večina to nalogo zaupa profesionalcem. Če se boste dokumentacije lotevali sami, vam ne uide poglabljanje v veljavno gradbeno zakonodajoGradbeni zakon (GZ). Pridobivanje gradbene dokumentacije pri gradnji nove hiše je nemalokrat zelo zamudno in stresno, zato smo vam v pomoč pripravili vodič, v katerem pojasnimo vse postopke, od izbora parcele, idejne zasnove, celotne potrebne dokumentacije do začetka gradnje.

Kupoprodajna pogodba

Overjena kupoprodajna pogodba je dokument, s katerim dokazujete lastništvo parcele (ali nepremičnine). Enako velja za druge dokumente, ki izkazujejo lastništvo – pravnomočni sklep o dedovanju ali darilna pogodba.

Izbor parcele in lokacijska informacija

Za vsako parcelo v občini obstajajo posebni predpisi za oblikovanje objekta. Ti predpisi so vključeni v lokacijsko informacijo, ki je pomemben vir informacij o možnostih gradnje objekta na vašem zemljišču. S tako imenovano lokacijsko informacijo boste preverili zazidljivost ogledane parcele. Gre za dokument, ki določa merila in pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju gradnje. Ta dokument je osnova, ki jo bo arhitekt upošteval ob načrtovanju vašega novega doma.

Izdelava geodetskega posnetka

Geodetski posnetek je drugi korak pri pripravi dokumentacije za gradnjo in služi kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije. Ko parcelo kupite, je potrebno pridobiti geodetski posnetek parcele. Geodet ga izdela na podlagi vaše izhodiščne ideje. Dokument vsebuje podatke in pogoje za gradnjo, ki jih bo arhitekt upošteval pri načrtovanju. Iz dokumenta bo arhitekt na primer razbral, kje se bo možno priključiti na vodovod, elektriko in druga omrežja.

Idejna zasnova projekta (IZP)

Idejna zasnova projekta je najpomembnejši del dokumentacije. Vključuje zasnovo stavbe po vaših željah, ki pa mora biti skladna s prostorskim aktom in konfiguracijo terena (geodetskim posnetkom). Izbrani arhitekt na podlagi vaših pričakovanj, finančnih okvirjev in pogojev, navedenih v lokacijski informaciji,  izdela projektno dokumentacijo oz. idejno zasnovo hiše ter jo umesti na parcelo.

Dovoljenje

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)

Projektna dokumentacija je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Drugi pogoj, ki mora biti prav tako izpolnjen, so pridobljena soglasja občine, elektro podjetja, vodovoda, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in drugih. Pred izdajo dovoljenja je potrebno poravnati odmerjen komunalni prispevek. Plačilo komunalnega prispevka je razmeroma velik finančni zalogaj, znesek je odvisen od velikosti hiše in parcele, višino faktorjev pa določajo občine.

Roki za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja

Arhitekt pojasni vse zakonsko predpisane roke za pridobivanje projektnih pogojev.

Projekt za izvedbo (PZI)

Projektna dokumentacija za izvedbo je naslednji korak in služi izvajalcem gradenj, da zasnovan objekt izvedejo. Na podlagi gradbenega dovoljenja arhitekt izdela projekt za izvedbo (z načrti vseh konstrukcij in inštalacij), ki je osnova za izbiro izvajalcev in začetek gradnje.

Priglasitev del na upravni enoti

Pred začetkom del mora investitor na UE prijaviti priglasitev del. Arhitekt pojasni, kaj vse mora vsebovati vloga.

Prijava gradnje, vpis v kataster in uporabno dovoljenje

Tudi v fazi gradnje oziroma pred vselitvijo je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo:

– Osem dni pred pričetkom gradnje je potrebno prijaviti gradnjo.
– Po koncu gradnje se stavba vpiše v kataster stavb.
– Pred začetkom uporabe nove hiše je potrebno pridobiti uporabno dovoljenje. Izdano dovoljenje je pogoj za pridobitev hišne številke in bivanje v novozgrajenem domu.

 

Vir: home-construction.com

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060