07.01.2021

Ali spremljate razpise za vašo panogo?

Gradbeništvo ali druge storitvene dejavnosti iz industrijske panoge – pandemija je zadela vse. Svetujemo vam, da spremljate razpise Republike Slovenije oz. drugih ustreznih institucij, ki ponujajo različne vrste razpisov in (finančnih) vzpodbud za pomoč v teh kriznih časih. Mednje sodijo: zagonske spodbude, semenski kapital, tvegan kapital, mikrokrediti, garancije in posebne spodbude.

Najbolj znane slovenske institucije, kjer so objavljeni javni razpisi za mala, srednja in velika podjetja, so: Podjetniški portal, Podjetniški sklad, ess.gov.si, Javni razpisi

Javni razpisi in druge vzpodbude za pomoč

Ko in če se prijavljate na razpise, je najprej dobro vedeti nekaj stvari:

– Kako sploh to poteka?
– Katero dokumentacijo potrebujete?
– Kakšni so pogoji odobritve pomoči iz razpisa?
– Kam oddati vso potrebno dokumentacijo?
– Rok trajanja razpisa.
– Drugi (posebni) pogoji razpisa…

Poglejmo si nekaj primerov javnih razpisov…

Primer občinskega razpisa:

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in podjetništva v letu 2020.
Predmet spodbude je sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje in investiranje v razvoj.

V letu 2020 so sredstva v okviru registrirane dejavnosti upravičenca namenjena za:

– Gradnjo objektov oz. poslovnih prostorov.
– Nakup objektov oz. poslovnih prostorov (novih ali starih).
– Ureditev elektro in strojnih inštalacij v skladu s predpisi.
– Izvedbo inštalacij za prenos podatkov.
– Nakup strojev in naprav.
– Nakup računalniške opreme.
– Nakup programske opreme.

Namen razpisa:

– spodbujanje gospodarskega razvoja s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative na območju občine,
– spodbujanje zaposlovanja, zniževanje socialnih transferjev, krepitev gospodarske osnove in zniževanje brezposelnosti,
– vključevanje mladih v podjetništvo in njihovo povezovanje z lokalnim okoljem.

Primer razpisa za covid mikrokredit 2020, 2021:

Namen COVID mikrokreditov je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

1.korak: Vloga in vprašalnik

– Vloga za financiranje COVID mikrokredita 2020, 2021 (dostopna na spletni strani).
Če se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na portalu Sklada.
– Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje).
– Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje).

2.korak: Ustrezne finančne vloge

– Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2019, skladno z uradno objavljenimi na AJPES.
– Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih – staro največ 15 dni.
– Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON na podlagi letnega poročila 2019, izdana s strani AJPES.
– Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS.

3.korak: Pošiljanje vloge

Dokumentacijo, ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na portal Sklada.

Popolna dokumentacija, oddana na portal Sklada obsega:

– Vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje).
– Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje).
– Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje).
– Potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih.
– Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja pri FURS.
– Bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON).
– Revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA.
– Dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID-19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.

Mikrokredite se bo ponudilo iz sredstev Sklada v kombinaciji z drugimi viri.

Primer razpisa spodbude za digitalno transformacijo:

Namen razpisa:

Spodbuditi rast in razvoj podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij.

Predmet razpisa:

Digitalna transformacija ključnih proizvodnih procesov:

– Izboljšave izkušnje kupca.
– Učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov.
– Razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje.
– Vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov.
– Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture.
– Industrija 4.0.

Tehnična opremljenost:

– Programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo.

Drugi pogoji razpisa:

Sodelovanje z zunanjim strokovnjakom

Upravičenci bodo morali sodelovati z zunanjim strokovnjakom za izvedbo digitalne transformacije. Zunanje strokovnjake izberejo iz seznama, ki je objavljen na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča. Cilj sodelovanja je pridobitev ustreznega strokovnjaka, ki bo nudil podjetju pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj ter nadgradnje kompetenc.

Končni prejemniki:

– Mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (poslovna enota/podružnica, vpisana najmanj 6 mesecev pred dnevom oddaje vloge).
– Pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
– Organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Višina financiranja:

– Od 30.000 € do 100.000 € subvencije/podjetje.
– Do največ 60% financiranja upravičenih stroškov operacije.

Upravičeni stroški:

– Stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme).
– Stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme).
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd…).
– Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene.

Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni javnega razpisa.

Postopek pridobitve:

Če podjetja izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, lahko oddajo vlogo za sofinanciranje upravičenih stroškov. Na podlagi pozitivnega sklepa podpišejo pogodbo o sofinanciranju in realizirajo digitalno transformacijo v podjetju.

Ker trenutno krizo čutimo vsi, vam toplo priporočamo, da na spletu preverite javne razpise iz vaše panoge in si z njimi opomorete pri vašem poslovanju ter seveda tudi pri rešitvah za (vse) vaše zaposlene. Gre namreč za blaginjo vseh nas. Ostanimo pozitivni in stremimo k boljšemu jutri.

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060