07.01.2021

Koliko se zavedate vaše varnosti in zdravja pri delu?

Varnost in zdravje pri delu sta zelo pomembna dejavnika, predvsem v storitvenih dejavnostih in gradbeništvu. Poglejmo si, kaj varnost pri delu sploh je, kakšna je zakonodaja in kako lahko sami največ pripomoremo, da svoje delo opravimo učinkovito, predvsem pa varno.

Vsak delodajalec mora svojim zaposlenim pred začetkom zaposlitve zagotoviti varno in zdravo delovno okolje, v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu -ZVZD-1. S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu.

Varnost pri delu in požarna varnost pridobivata tudi pri nas vedno večjo veljavo pri zagotavljanju kakovosti poslovanja in konkurenčnosti. Izkazala sta se kot pogoj uspešnosti in napredka gospodarstva in ustanov v svetovni gospodarski menjavi in pri razvoju znanja ter tehnologij.

Pojdimo v bolj industrijske vode…

Imate izdelan varnostni načrt?

Pred pričetkom izvajanja gradbenih del mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Varnostni načrt je del projektne dokumentacije in predstavlja krovni dokument zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na vsakem gradbišču. Opredeljuje vse elemente, ki lahko kakorkoli vplivajo na obvladovanje in zmanjševanje tveganj ter ga je v primeru bistvenih sprememb okoliščin potrebno spremeniti ali dopolniti.

Praktično vsak gradbeni projekt zaradi tehnološkega razvoja, in s tem povezane kompleksnosti procesa gradnje, dandanes predstavlja precejšen izziv za investitorja. Učinkovito vodenje in upravljanje gradbenih projektov je ključno, da se gradnja konča v zadovoljstvo vseh vpletenih, predvsem pa, da se izpolnijo pričakovanja naročnika – investitorja.

Poskrbite za učinkovit in strokoven nadzor

Učinkovit in strokoven nadzor med izvajanjem gradbenih del je ključno zagotovilo, da se projekt izvede skladno s projektom in pričakovanji investitorja. Kadar je znano ali se predvideva, da bo gradbena dela izvajalo dva ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati vsaj enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Koordinatorja se imenuje posebej za fazo priprave projekta in posebej za fazo izvajanja projekta. Bistvena naloga koordinatorja v fazi izvajanja projekta je, da redno spremlja potek izvajanja gradbenih del ter sprotno daje navodila za izvajanje ukrepov, s katerimi se zagotavlja ustrezen nivo varnosti in zdravja pri delu.

Sistem varnosti in zdravja pri delu

Za učinkovit podjetniški ekosistem in prihranke je potrebno zagotoviti:

– oceno tveganja,
– usposabljanja,
– preglede in preizkuse delovne opreme,
– preiskave škodljivosti delovnega okolja: toplotno udobje, osvetljenost, hrup…,
– meritve prezračevanja (v zaprtih prostorih),
– reševanje regresnih zahtevkov.

Ustrezna zaščita elektroinštalacij…

Praktično se na vsakem koraku v življenju srečujemo z neko obliko električnih inštalacij, ki služijo za napajanje najrazličnejših električnih porabnikov. Zaradi razširjenosti je še posebej pomembno, da so električne inštalacije redno vzdrževane ter pregledane, preizkušene in pomerjene. Električne inštalacije je potrebno pregledovati, preizkušati in meriti na vsakih osem let, v objektih s prostori, v katerih je potencialno eksplozivna atmosfera, pa na vsaki dve leti. Za električne inštalacije v stanovanjskih objektih znaša ta rok 16 let.

…in strelovodov

Sistem za zaščito stavb pred delovanjem strele (pogovorno ga imenujemo strelovod) je v našem okolju glede na statistične podatke o številu neviht s strelami zelo pomemben element zagotavljanja požarne in druge varnosti. Le ustrezno projektiran, izveden ter redno vzdrževan sistem bo nudil učinkovito zaščito objektu, na katerega je nameščen. Ustreznost in polno funkcionalnost sistema ugotavljamo s periodičnimi pregledi, preizkusi in meritvami, ki jih je potrebno izvajati vsaki dve oziroma štiri leta (glede na stopnjo zaščite).

Požarno varstvo

Za preprečevanje dejanskih in skritih posledic / stroškov požara je potrebno imeti:

– požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije,
– usposabljanja,
– preglede sistemov aktivne požarne zaščite,
– študije in zasnove požarne varnosti,
– elaborate eksplozijske ogroženosti.

Usposabljanja zaposlenih

Za efektivnost zaposlenih in zmanjševanje nezgod pri njihovem delu so zaželena oz. potrebna naslednja usposabljanja:

– usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva,
– usposabljanje upravljavcev viličarjev, dvigalistov, strojnikov TGM, upravljavcev dvižnih košar,
– usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov, požarne straže in izvajanje evakuacije.

Promocija zdravja in varnosti na delovnem mestu

Za povečanje produktivnosti in zmanjšanje bolniških odsotnosti:

Vsak delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Za izvajanje le-te mora zagotoviti zadostna sredstva, določiti pa mora tudi način, kako bo spremljal izvajanje in vrednotil pričakovane rezultate. Glede na splošno sprejeto definicijo zdravja (skladje fizičnih, psihičnih, duhovnih in socialnih komponent), so lahko tudi ukrepi promocije zdravja pri posameznem delodajalcu zelo raznoliki. Program promocije zdravja na delovnem mestu je prilagojen željam in potrebam naročnika ter je pripravljen skladno z zastavljenimi cilji.

Ne smemo pozabiti še na nekatere posebne zakonske obveznosti delodajalca:

– Določiti strokovnega delavca za varnost pri delu.
– Izbrati izvajalca medicine dela.
– Izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja.
– Usposabljati delavce za varno in zdravo delo.
– Zagotavljati osebno varovalno opremo.
– Izvajati obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju.
– Zagotavljati obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.
– Izdati navodila za varno delo.
– Sprejeti ukrepe varstva pred požarom.
– Sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči.
– Obveščati in seznanjati delavce o nevarnostih.
– Zagotoviti izvajanje zdravniških pregledov.

Splošno vodilo, kako lahko torej sami najbolj pripomorete k varnosti in zdravju pri vašem delu, je preprosto: upoštevati navodila in varnostne predpise! Na delovno mesto ne prihajajte pod vplivom prepovedanih substanc (alkohol, droge in druge snovi…), ste pozorni na dogajanje okrog vas in tudi pazite na vse druge sodelavce.

Vse poti so lažje, če se ljudje pri svojem delu počutijo varno in delajo v ustreznem delovnem okolju, kajne?

Potrebujete pomoč pri načrtovanju in izvedbi vašega projekta?info@viba.si ali 041 624 060